งานนิทรรศการประชาสัมพันธ์ เครื่องมือ ของบริาัท Merck ณ งานนิทรรศการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ภายในประเทศได้พบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อสร้างแนวทางในการยกระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรด้านการวิเคราะห์ทดสอบและการบำรุงรักษาเครื่องมือให้กับสมาชิกภายใต้เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตลอดจนได้รับทราบความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมของเครื่องมือวิจัยขั้นสูง รวมถึงการให้คำปรึกษารายละเอียดการใช้เครื่องมือวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ

THIS EVENT HAS ALREADY ENDED