สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "The Principle of Biosimilar: Characterization Matters" 

โดยภายในงานจะพูดถึง

  • แนวทางและหลักการของการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง
  • ความสำคัญของการศึกษาเปรียบเทียบยาชีววัตถุคล้ายคลึงกับยาต้นแบบหรือยาชีววัตถุอ้างอิง (reference product)
  • หลักการและกระบวนการการตรวจสอบคุณลักษณะของยาต้นแบบ (characterization)
  • วิธีการที่ใช้ในการกระบวนการการตรวจสอบคุณลักษณะของยาต้นแบบ (characterization)

THIS EVENT HAS ALREADY ENDED

Exclusive for our members, you can watch the recorded video of this event below.