งานสัมมนาออนไลน์และ workshop ที่จะนำทุกท่านไปเรียนรู้การเตรียมตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์สาร cannabinoid ที่ผสมในอาหารและเครื่องดื่ม

10.00-10.15 Opening Speech

10.15-10.45 Cannabis sample preparation by QuEChERS

10.45-11.15 Special HPLC column for cannabinoid metric-rich samples

11.15-11.45 Cannabinoid Certified Reference Materials (CRMs) for an Improved Testing Accuracy and Traceability

11.45-12.00 Q&A

12.00-13.00 Launch

13.00-13.30 Experiment brief

13.30-14.30 Sample preparation

14.30-16.00 HPLC analysis


THIS EVENT HAS ALREADY ENDED