• หลักการ ion Exclusion โครมาโทรกราฟี
  • สารมาตราฐานสำหรับการวิเคราะห์กรดอินทรีย์
  • การเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ด้วย Solid phase extraction
  • การวิเคราะห์กรดอินทรีย์ด้วย ion Exclusion โครมาโทรกราฟี
  • ตัวอย่างและวิธีการวัดปริมาณกรดอินทรีย์ในไวน์และน้ำผลไม้
  • การตรวจวัดปริมาณกรดอินทรีย์อย่างง่ายด้วยชุดตรวจสำเร็จรูป

THIS EVENT HAS ALREADY ENDED

Exclusive for our members, you can watch the recorded video of this event below.