กิจกรรมทดสอบความชำนาญ (PT)  เพื่อการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการเป็นหนึ่งข้อกำหนดหลักๆ ของห้องปฏิบัติการที่ขอการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 และสำหรับห้องปฏิบัติการที่ไม่มีการขอการรับรองก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรม PT เพื่อสร้างความมั่นใจในผลการวิเคราะห์ของทีมงาน งานสัมมนาในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม PT และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการตลอดจนทราบถึงการให้บริการ PT ของ Merck ซึ่งมีพารามิเตอร์หลากหลายจำนวนมาก ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม

THIS EVENT HAS ALREADY ENDED