ผลการวัดจากห้องปฏิบัติการ เป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆหลายมิติ เช่นสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวห้องปฏิบัติการจึงต้องรายงานผลการวัดที่ถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ การควบคุมคุณภาพผลการวัดเป็นกลไกในการสร้างความมั่นใจในความใช้ได้ของผลการวัด ซึ่งเป็นข้อกำหนดหนึ่งในการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและผู้เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  เรื่องการควบคุมคุณภาพผลการวัดเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

THIS EVENT HAS ALREADY ENDED