งานวิจัยและการศึกษาโปรตีโอมิกส์นั้นต้องการสารเคมีที่มีความเฉพาะ โดยเฉพาะสารสำหรับเตรียมตัวอย่าง เช่น เอนไซม์ สารมาตรฐานอ้างอิง สารละลายสำหรับแมสสเปคโตรสโคปี และอุปกรณ์ทำความสะอาดตัวอย่าง สารเคมีเฉพาะเหล่านี้จะช่วยให้การทำงานด้านโปรตีโอมิกส์ ด้วยเครื่อง LC/MS/MS เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการวิจัยเชิงวิชาการและในการประยุกต์ใช้การวินิจฉัยทางคลินิกและงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการแมสสเปกโตรเมทรีเหล่านี้สำหรับโปรตีโอมิกส์ MERCK Life Science Thailand จึงได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาออนไลน์ เพื่อเป็นการให้ความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับ
นักวิจัยที่ต้องการทำงานด้านโปรตีโอมิกส์

THIS EVENT HAS ALREADY ENDED